Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Communicatiebureau Parkstadmedia, hierna te noemen Parkstadmedia, en een derde, hierna genoemd “de opdrachtgever“. Deze voorwaarden sluiten de toepasselijkheid uit van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Parkstadmedia en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2
De door Parkstadmedia gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplicht Parkstadmedia niet tot acceptatie. Niet-acceptatie wordt door Parkstadmedia zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meegedeeld. Overeenkomsten tussen Parkstadmedia en opdrachtgever komen tot stand op het moment dat opdrachtgever schriftelijk of mondeling blijk geeft of laat geven de wil te hebben om van de diensten van Parkstadmedia gebruik te maken en Parkstadmedia de opdracht accepteert. Alle nadere overeenkomsten en handelingen die daardoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Parkstadmedia. Parkstadmedia is bevoegd om – indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht – bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan
opdrachtgever zullen worden doorberekend. Parkstadmedia zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 4
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze slechts indicatief en nimmer een fatale termijn.
4-1
Wanneer gesproken wordt over domeinnamen en hosting dan zijn ook deze aangegaan voor onbepaalde tijd. Wanneer de opdrachtgever wenst de hosting en/of een domeinnaam op te zeggen, dient dit uiterlijk 3 maanden voor de verlengingsdatum van het contract te gebeuren, op de eerste dag van de betreffende kalendermaand.

Artikel 5
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, inclusief het opnieuw vaststellen van de randvoorwaarden, waaronder eventuele meerkosten en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering.

Artikel 6
Parkstadmedia verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie van de opdrachtgever. Partijen zijn gehouden maatregelen te treffen voor de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door één der partijen als zodanig is aangeduid – voorzover de vertrouwelijkheid al niet uit de aard der informatie voortvloeit.

Artikel 7 Voorschotnota / voorlopige nota.
7-1
‘Opdrachtnemer’ is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschotnota in te dienen bij de opdrachtgever, gebaseerd op de globaal berekende tijd en kosten die zij aan de opdracht denkt te moeten besteden. Voorzover reeds werkzaamheden zijn verricht c.q. kosten zijn gemaakt, kan een voorlopige nota worden toegezonden.

7-2
De opdrachtgever is verplicht deze voorschotnota of voorlopige nota binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd.

7-3

‘Opdrachtnemer’ houdt een verantwoording bij van de aan de opdracht bestede tijd en kosten. Indien blijkt, dat het in rekening gebrachte voorschot door ‘Opdrachtnemer’ verbruikt is, zal een nieuwe voorschotnota worden toegezonden, die op dezelfde wijze voldaan dient te worden als in het vorige lid van dit artikel omschreven.

7-4
Indien na voltooiing van de opdracht blijkt dat het berekende en betaalde voorschot meer is geweest dan de door ‘Opdrachtnemer’ aan de opdracht bestede uren en/of gemaakte kosten, zal het teveel betaalde worden gerestitueerd aan de opdrachtgever.

Artikel 8
Parkstadmedia behoudt zich de auteursrechten voor op alle door haar aan opdrachtgever verstrekte schriftelijke of geautomatiseerde informatie en producten in welke vorm dan ook. Alle werken blijven materieel en intellectueel eigendom van Parkstadmedia, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door Parkstadmedia verstrekte informatie en producten, zoals rapporten, handboeken, adviezen, enquêtes, checklisten, cursussen e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Parkstadmedia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Parkstadmedia behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. De aangedragen/verstrekte informatie, zoals beeld- en tekstmateriaal etc, blijven eigendom van de opdrachtgever cq. rechthebbende(n) die toestemming heeft/hebben verleend om dit materiaal te mogen gebruiken.

Artikel 9
Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal daadwerkelijke gemaakt uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Parkstadmedia vast te stellen uurtarieven. De tarieven van Parkstadmedia zijn exclusief BTW maar voor het overige all-in. Indien om welke reden dan ook de kostprijs
waarop de tarieven zijn gebaseerd na het tot stand komen van de overeenkomst wordt verhoogd, is Parkstadmedia gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig te verhogen, in welk geval opdrachtgever het verhoogde tarief verschuldigd is. Wanneer er een vaste prijs voor de opdracht is afgesproken is deze prijs bindend, binnen de gestelde tijdsduur waarop de afspraak (offerte) geldig is en voor de werkzaamheden die hierin zijn vastgelegd. Indien de uitvoering van de werkzaamheden, genoemd in de ondertekende afspraak, later dan een 3 maanden na ondertekening plaats gaan vinden, is Parkstadmedia gerechtigd om een nieuwe offerte uit te brengen en eventuele prijsstijgingen hierin op te nemen. Kosten voor onvoorziene extra werkzaamheden worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Eventuele koerswijzigingen van vreemde valuta zijn ook kostprijsverhogingen. Door Parkstadmedia aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben altijd een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter.

Indien de kostenverhoging meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen prijs, hebben beide partijen het recht om een volledige verrekening te verlangen.

Artikel 10
Parkstadmedia zal de door haar te verrichten en verrichte werkzaamheden en te maken en gemaakte kosten op basis van voorschotnota´s, tussentijdse- en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen, waarbij het ter volledige discretie van Parkstadmedia staat of zij voorschotnota´s en tussentijdse declaraties zal verzenden. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden terugbetaald. Voor voorschotnota´s, tussentijdse en einddeclaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de verzenddatum van de nota of declaratie. Elke nota of declaratie wordt als een afzonderlijke vordering van Parkstadmedia op opdrachtgever beschouwd.

Artikel 11
Indien enige voorschotnota of declaratie niet binnen de termijn of op de wijze, omschreven in Artikel 9 wordt betaald, is de opdrachtgever automatisch, en zonder dat verdere aanmaning of sommatie is vereist, in gebreke. Niet-betaling van enige voorschotnota of declaratie op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid
van alle andere eventueel op opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolge. Parkstadmedia is dan gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijk ingang te staken, zonder daarmede op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig te worden. Opdrachtgever is dan rente aan Parkstadmedia verschuldigd over de openstaande vordering(en) van Parkstadmedia ad 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt beschouwd. In geval van (al dan niet gerechtelijke) invordering is de opdrachtgever – naast de verschuldigde
hoofdsom en de rente – eveneens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met inbegrip van voornoemde rente.

Artikel 12
Betaling van een door Parkstadmedia verzonden voorschotnota of declaratie geschiedt altijd zonder enige korting of schuldvergelijking. Geschillen - van welke aard dan ook – geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van declaraties te weigeren of op te schorten. Reclames inzake tekortkoming van de uitvoering van de werkzaamheden door Parkstadmedia dienen binnen 8 dagen nadat een opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, door Parkstadmedia schriftelijk ontvangen te zijn. Reclames betreffende voorschotnota´s of declaraties dienen binnen 8 dagen na de verzenddatum van de voorschotnota of declaratie door Parkstadmedia schriftelijk ontvangen te zijn. Nadien kan door opdrachtgever geen andere aanspraak meer gemaakt worden dan volgens de Artikelen 12 en 13.

Artikel 13

Parkstadmedia verplicht zich dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels en gedragscode zal verrichten.
13-1
Wanneer gesproken wordt over webapplicatie of website ontwikkeling zal Parkstadmedia zoveel mogelijk inspanningen verrichten om deze te laten functioneren op de meest actuele browsers (tenzij dit anders is overeengekomen). Invloeden van buitenaf, zoals het niet of niet goed functioneren van de website/webapplicatie door interne of externe servers(systemen), software etc. bij de opdrachtgever of de eindgebruikers, behoren niet tot de verantwoordelijkheid van Parkstadmedia. De opdrachtgever of eindgebruiker dient zelf zorg te dragen voor een systeem/systemen of (internet)verbinding waaraan geen beperkingen verbonden zijn of die de functionaliteit van de website/webapplicatie kunnen (ver)hinderen.

Artikel 14
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Parkstadmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Parkstadmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Parkstadmedia zijn verstrekt, dan wel bij het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever, heeft Parkstadmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te beëindigen en uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Parkstadmedia zal wegens deze opschorting of beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Parkstadmedia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever aan Parkstadmedia verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Parkstadmedia
aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Parkstadmedia zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Parkstadmedia een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Parkstadmedia en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Parkstadmedia de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge
van grove schuld en opzet, uit. Parkstadmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 15
Parkstadmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. Opdrachtgever vrijwaart Parkstadmedia tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor
opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Parkstadmedia. De bewijslast van enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Parkstadmedia berust bij opdrachtgever en opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 16
Ingeval van overmacht is Parkstadmedia gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Onder overmacht wordt tevens ziekte bij Parkstadmedia over een periode langer dan 60 dagen verstaan. Parkstadmedia is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 17
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Parkstadmedia ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Parkstadmedia voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met werkzaamheden die zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van één der partijen, wordt deze partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de andere partij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen Parkstadmedia en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, te ontbinden. In het geval dat Parkstadmedia de eisende partij is, is Parkstadmedia bevoegd van opdrachtgever betaling te vorderden voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schaden en interessen, veroorzaakt door het verzuim van opdrachtgever.

Artikel 18
Op alle tussen Parkstadmedia en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door Parkstadmedia worden uitgevoerd, ook wanneer deze elders worden verricht, in Nederland plaatsvindt. Alle overeenkomsten en handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk verricht. Alle geschillen tussen Parkstadmedia en opdrachtgever voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen worden beslist door de rechter te Den Haag, dit voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

1 januari 2009

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Bedrijfsgegevens

Parkstadmedia

Rotterdamstraat 14

6415 AW

Heerlen

045-8502272

0642900350

info@parkstadmedia.nl

www.parkstadmedia.nl

KvK 14106333

BTW NL001819691B43

OFFERTE AANVRAGEN

OfferteAanvragen

indien U graag een prijs wilt weten dan kunt U klikken op bovenstaande afbeelding om naar het offerte formulier te gaan.

Wij zullen daarna contact met U opnemen om de details te bespreken en een passende offerte uit te brengen.

WAT KLANTEN VINDEN

"De samenwerking met Parkstadmedia is supergoed bevallen. Geweldige support en erg service-gericht. Onze website staat hoog in Google en zorgt voor 70% van onze opdrachten."
- Vincent
"Wij moesten volledig digitaal gaan met ons bestelsysteem en Parkstadmedia heeft er voor gezorgd dat dit nu vlekkeloos verloopt. Iedereen aan te bevelen! "
- Pascal